Afhankelijk van de onderzoeksvraag streven we ernaar de best passende onderzoeksmethode te gebruiken. Uiteraard doen we dat altijd binnen de kaders van het beschikbare budget en de gewenste tijdsplanning. Daarbij maken we  - afhankelijk van de vraag - gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeks­methoden.

Een goede kwantitatieve analyse veronderstelt niet slechts kennis van statistiek, maar ook inzicht in het systeem dat wordt geanalyseerd. Onze filosofie is dat een bruikbare kwantitatieve analyse pas kan worden gemaakt als  er voldoende inzicht is in de wijze waarop een organisatie functioneert en de manier waarop de verschillende systemen worden gevoed. In dat verband hebben we in de loop van de jaren ruime ervaring opgedaan met de analyse van onder andere politiële, en justitiële databanken.

Zoals het louter beheersen van statistiek onvoldoende is voor het maken van een gedegen kwantitatieve analyse, is ook het kunnen houden en analyseren van een interview nog niet voldoende voor het maken van een goede kwalitatieve analyse. Het gaat er om de respondent inhoudelijk 'tegenspel' te kunnen bieden, zodanig dat het hoogste rendement wordt behaald. Datzelfde geldt voor analyses op basis van dossier­onderzoek: voor Ateno vormt daarbij inzicht in de context een belangrijk aspect.

Ateno-medewerkers hebben veel ervaring met het verkrijgen van toegang tot moeilijk bereikbare onderzoeks­groepen en - settings. Reeksen diepte-interviews in het kader van verschillende onderzoeken met roof­over­val­lers, prostitutie-raam­exploitanten, horecabazen en cocaïnehandelaren zijn daar nog maar slechts enkele voorbeelden van. Daarnaast hebben we ruime ervaring in gesprekssituaties met professionals, zoals politie­functio­narissen, officieren van justitie, rechters, beleids­medewerkers bij ministeries en vertegen­woor­digers van welzijns­organisaties.

Lopend/recent afgesloten onderzoek

‘Gewenste forensische productiecapaciteit in kaart gebracht’. Een verkenning van de factoren die de jaarlijkse behoefte aan forensische producten bepalen bij politie, OM, ZM, Marechaussee en Douane. In opdracht van het WODC. Start augustus 2017


'Onterecht vast'. Een onderzoek naar (verklaringen voor) de stijging van schadevergoedingen aan onterecht gedetineerden. In opdracht van Politie en Wetenschap. Start: april 2017


Verkennend onderzoek naar de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in opdracht van het WODC. De rapportage onder de titel Eens een dief, altijd een dief? Een verkenning rond het meten van de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag  (afgerond februari 2017)


Veldwerk ten bate van het lichtexperiment rond de Oude Kerk in Amsterdam. In opdracht van de gemeente Amsterdam. Looptijd: mei-aug 2017 (afgerond)


Interviewrondes voor een inventarisatie rond handhavingseffecten in het Amsterdamse Wallengebied. In opdracht van de gemeente Amsterdam. Looptijd: november 2016 - mei 2017 (afgerond)


 

 

Opdrachtgevers onderzoek

  • Arrondissementsparket Haarlem
  • Antidiscriminatievoorzieningen Noord-Holland
  • Economische Controle Dienst
  • Gemeente Amsterdam
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC)
  • Politie en Wetenschap
  • Politie Amsterdam-Amstelland
  • Politie Zaanstreek-Waterland
  • Rijksrecherche
  • Vrije Universiteit Amsterdam