Voor het beantwoorden van de centrale vraag in een onderzoek streven we altijd naar de best passende onderzoeksmethode(s). Uiteraard doen we dat binnen de kaders van budget en tijd. Daarbij maken we – afhankelijk van de vraag – gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeks­methoden. Een goede kwantitatieve analyse veronderstelt daarbij niet louter kennis van statistiek, maar ook inzicht in het systeem dat wordt geanalyseerd.

Onze filosofie is dat een bruikbare kwantitatieve analyse pas kan worden gemaakt als er voldoende inzicht is in de wijze waarop een organisatie functioneert en de manier waarop de administratieve systemen worden gevoed. In dat verband hebben we in de loop van de jaren ruime ervaring opgedaan met de analyse van onder andere politiële en justitiële databanken.

Zoals het louter beheersen van statistiek onvoldoende is voor het maken van een gedegen kwantitatieve analyse, is ook het kunnen houden en analyseren van een interview nog niet voldoende voor het maken van een goede kwalitatieve analyse. Het gaat erom de respondent inhoudelijk ook ’tegenspel’ te kunnen bieden, zodat het hoogste rendement wordt behaald. Hetzelfde geldt voor de analyses op basis van dossier­onderzoek: voor Ateno vormt daarbij inzicht in de context van het tot stand komen van die dossiers een belangrijk aspect.

De Ateno-onderzoekers hebben veel ervaring met het verkrijgen van toegang tot lastig bereikbare onderzoeks­populaties en -settings. Reeksen interviews in het kader van onderzoeken met roof­over­val­lers of drugshandelaren zijn daar slechts twee voorbeelden van. Daarnaast hebben we veel ervaring in gesprekssituaties met professionals, zoals politie­functio­narissen, officieren van justitie, rechters, beleids­medewerkers bij ministeries en vertegen­woor­digers van welzijns­organisaties.

Lopend en recent afgesloten onderzoek (2022-2020)

Zie voor alle onderzoekspublicaties: Publicaties

Evaluatie Wet handhaving kraakverbod (0-meting)

Lopend. Fase 1 (0-meting): openbaar maart 2023.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Zie omschrijving.

Informatiedeling verhuurders ter bestrijding van crimineel pandgebruik

Afgerond. Openbaar 14 januari 2023.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Zie omschrijving.

Evaluatie Wet handhaving kraakverbod (0-meting)

Lopend. Fase 1 (0-meting): openbaar maart 2023.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Zie omschrijving.

Duiding van incidenten op COA-locaties en misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Afgerond maart 2022

Evaluatie Wet precursoren voor explosieven (Wpe).

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Afgerond juni 2021.

Crimineel gebruik van woningen en bedrijfsruimten in Nederland en vijf EU-landen.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Afgerond februari 2021.

Homogenezingspraktijken in Nederland. Een onderzoek naar de aard, omvang, gevolgen en oplossingsrichtingen.

In opdracht van het ministerie van VWS; in samenwerking met bureau Beke. Afgerond mei 2021.

Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Afgerond januari 2021.

Het discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid: cijfers en praktijkervaringen.

In opdracht van het Ministerie van JenV (WODC). Afgerond juni 2020.

Varia: onderzoeken Gemeente Amsterdam

Veldwerk ten bate van het lichtexperiment rond de Oude Kerk in Amsterdam.

In opdracht van de gemeente Amsterdam. (2017, Interne publicatie).

Interviewrondes voor een inventarisatie rond handhavingseffecten in het Amsterdamse Wallengebied.

In opdracht van de gemeente Amsterdam. (2017, Interne publicatie).


Opdrachtgevers onderzoek

 • Arrondissementsparket Haarlem
 • Antidiscriminatievoorzieningen Noord-Holland
 • Economische Controle Dienst
 • Gemeente Amsterdam
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC-EWB)
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
 • Politie en Wetenschap
 • Politie Amsterdam-Amstelland
 • Politie Zaanstreek-Waterland
 • Rijksrecherche
 • Vrije Universiteit Amsterdam