Voor het beantwoorden van de centrale vraag in een onderzoek streven we altijd naar de best passende onderzoeksmethode(s). Uiteraard doen we dat binnen de kaders van budget en tijd. Daarbij maken we – afhankelijk van de vraag – gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeks­methoden. Een goede kwantitatieve analyse veronderstelt daarbij niet alleen kennis van statistiek, maar ook inzicht in het systeem dat onderwerp is van analyse.

Onze filosofie is dat een bruikbare kwantitatieve analyse pas kan worden gemaakt als er voldoende inzicht is in de wijze waarop een organisatie functioneert en de manier waarop de administratieve systemen worden gevoed. In dat verband hebben we in de loop van de jaren ruime ervaring opgedaan met de analyse van onder andere politiële en justitiële databanken.

Zoals het louter beheersen van statistiek onvoldoende is voor het maken van een gedegen kwantitatieve analyse, is ook het kunnen houden en analyseren van een interview nog niet voldoende voor het maken van een goede kwalitatieve analyse. Het gaat erom de respondent inhoudelijk ook ’tegenspel’ te kunnen bieden, zodat het hoogste rendement wordt behaald. Hetzelfde geldt voor de analyses op basis van dossier­onderzoek: voor Ateno vormt daarbij inzicht in de context van het tot stand komen van die dossiers een belangrijk aspect.

De Ateno-onderzoekers hebben ruime ervaring met het verkrijgen van toegang tot moeilijk bereikbare onderzoeks­populaties en -settings.

Lopend en recent afgesloten onderzoek (2024-2021)

Zie voor al het afgeronde onderzoek: Publicaties

Lopend onderzoek:

Verkennend onderzoek naar criminaliteit in de persoonlijke verzorgingsbranche.

Extern onderzoek voor het WODC.

Publicatie openbaar medio juli 2025

Evaluatie Wet handhaving kraakverbod (1-meting). Situatie na de invoering van de wet op 1 juli 2022.

Extern onderzoek voor het WODC.

Publicatie openbaar medio september 2024.

Afgerond onderzoek:

Evaluatie Wet handhaving kraakverbod (0-meting)

Afgerond

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Informatiedeling verhuurders ter bestrijding van crimineel pandgebruik

Afgerond december 2022.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Duiding van incidenten op COA-locaties en misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht.

Afgerond maart 2022

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Evaluatie Wet precursoren voor explosieven (Wpe).

Afgerond juni 2021.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Crimineel gebruik van woningen en bedrijfsruimten in Nederland en vijf EU-landen.

Afgerond februari 2021.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Homogenezingspraktijken in Nederland. Een onderzoek naar de aard, omvang, gevolgen en oplossingsrichtingen.

Afgerond mei 2021.

In opdracht van het ministerie van VWS; in samenwerking met bureau Beke.

Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring.

Afgerond januari 2021.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Het discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid: cijfers en praktijkervaringen.

Afgerond juni 2020.

In opdracht van het Ministerie van JenV (WODC).

Varia: onderzoeken Gemeente Amsterdam

Veldwerk ten bate van het lichtexperiment rond de Oude Kerk in Amsterdam.

In opdracht van de gemeente Amsterdam. (2017, Interne publicatie).

Interviewrondes voor een inventarisatie rond handhavingseffecten in het Amsterdamse Wallengebied.

In opdracht van de gemeente Amsterdam. (2017, Interne publicatie).


Opdrachtgevers onderzoek

 • Arrondissementsparket Haarlem
 • Anti-discriminatievoorzieningen Noord-Holland
 • Economische Controle Dienst
 • Gemeente Amsterdam
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC-EWB)
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
 • Politie en Wetenschap
 • Politie Amsterdam-Amstelland
 • Politie Zaanstreek-Waterland
 • Rijksrecherche
 • Vrije Universiteit Amsterdam