Voor het beantwoorden van de centrale vraag streven we naar gebruik van de best passende onderzoeksmethode(s). Uiteraard doen we dat altijd binnen de kaders van het beschikbaar budget en de toegemeten tijd. Daarbij maken we – afhankelijk van de vraag – gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeks­methoden. Een goede kwantitatieve analyse veronderstelt daarbij niet louter kennis van statistiek, maar ook inzicht in het systeem dat wordt geanalyseerd. Onze filosofie is dat een bruikbare kwantitatieve analyse pas kan worden gemaakt als er voldoende inzicht is in de wijze waarop een organisatie functioneert en de manier waarop de verschillende administratieve systemen worden gevoed. In dat verband hebben we in de loop van de jaren ruime ervaring opgedaan met de analyse van onder andere politiële en justitiële databanken. Zoals het slechts beheersen van statistiek onvoldoende is voor het maken van een gedegen kwantitatieve analyse, is ook het kunnen houden en analyseren van een interview nog niet voldoende voor het maken van een goede kwalitatieve analyse. Het gaat er om de respondent inhoudelijk ’tegenspel’ te kunnen bieden, zodanig dat het hoogste rendement wordt behaald. Datzelfde geldt voor analyses op basis van dossier­onderzoek: voor Ateno vormt daarbij inzicht in de context een belangrijk aspect.

Ateno-medewerkers hebben veel ervaring met het verkrijgen van toegang tot lastig bereikbare onderzoeks­populaties en -settings. Reeksen diepte-interviews in het kader van verschillende onderzoeken met roof­over­val­lers of cocaïnehandelaren zijn daar slechts twee voorbeelden van. Daarnaast hebben we veel ervaring in gesprekssituaties met professionals, zoals politie­functio­narissen, officieren van justitie, rechters, beleids­medewerkers bij ministeries en vertegen­woor­digers van welzijns­organisaties.

Lopend en recent afgesloten onderzoek

(Zie voor alle onderzoeksrapporten het tabblad Publicaties)

Informatiedeling verhuurders ter bestrijding van crimineel pandgebruik

Status: lopend. Openbaar december 2022.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Zie omschrijving.

Evaluatie Wet handhaving kraakverbod (nul-meting)

Status: lopend. Fase 1 (nulmeting): openbaar najaar 2022.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC). Zie omschrijving.

Duiding van incidenten op COA-locaties en misdrijven waarvan vreemdelingen worden verdacht.

Status: afgerond. Openbaar maart 2022.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Evaluatie Wet precursoren voor explosieven (Wpe).

Afgerond juni 2021.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Crimineel gebruik van woningen en bedrijfsruimten in Nederland en vijf EU-landen.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Afgerond februari 2021.

Homogenezingspraktijken in Nederland. Een onderzoek naar de aard, omvang, gevolgen en oplossingsrichtingen.

In opdracht van het ministerie van VWS; in samenwerking met bureau Beke.

Afgerond mei 2021.

Evaluatie Wet aanpassing regeling vervolgingsverjaring.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Afgerond januari 2021.

Het discriminatieaspect als strafverzwarende omstandigheid: cijfers en praktijkervaringen.

In opdracht van het Ministerie van JenV (WODC).

Afgerond juni 2020.

Rapport: Evaluatie van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.

In opdracht van het ministerie van JenV (WODC).

Afgerond april 2019.


Rapport: Vastzitten zonder straf. Over inverzekeringstellingen en schadevergoedingen op basis van artikel 89.

In opdracht van Politie en Wetenschap.

Afgerond oktober 2018.


Rapport: Op ’t goede spoor. Naar een prognosemodel voor forensische producten binnen justitiële ketens.

In opdracht van het Ministerie van JenV (WODC).

Afgerond juni 2018.


Verkennend onderzoek naar de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

In opdracht van het Ministerie van JenV (WODC).

Afgerond februari 2017.

Rapport: Eens een dief, altijd een dief? Een verkenning rond het meten van de effectiviteit van de Verklaring Omtrent het Gedrag.


Veldwerk ten bate van het lichtexperiment rond de Oude Kerk in Amsterdam.

In opdracht van de gemeente Amsterdam.

Afgerond augustus 2017 (Interne publicatie).


Interviewrondes voor een inventarisatie rond handhavingseffecten in het Amsterdamse Wallengebied.

In opdracht van de gemeente Amsterdam.

Afgerond mei 2017. (Interne publicatie).


Opdrachtgevers onderzoek

 • Arrondissementsparket Haarlem
 • Antidiscriminatievoorzieningen Noord-Holland
 • Economische Controle Dienst
 • Gemeente Amsterdam
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC)
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
 • Politie en Wetenschap
 • Politie Amsterdam-Amstelland
 • Politie Zaanstreek-Waterland
 • Rijksrecherche
 • Vrije Universiteit Amsterdam