Ateno (Advies Training en Onderzoek) is een netwerk van specialisten op het gebied van veiligheidsanalyse. Peter Kruize en Paul Gruter vormen de vaste kern van het bureau. Justitie, politie en bijzondere opspo­rings­diensten behoren tot de regelmatige opdrachtgevers van Ateno. De wortels van het bureau, opgericht in 1992, liggen bij het rechercheonderwijs op het gebied van strategische criminaliteits­analyse. Naast het geven van onderwijs doet Ateno onderzoek. Dit doen we door het zelfstandig aannemen van onderzoeks­opdracht­en, waarbij we - indien het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt - tevens allian­ties zoeken met andere bureaus binnen het vakgebied. Afhankelijk van het onderwerp werkt Ateno daarnaast ook samen met individuele vakspecialisten. Motto van Ateno is het constant uitbouwen van kennis en vinden van nieuwe inzichten binnen het vakgebied van veiligheidsanalyse.

Ook in 2018 organiseren we weer analysecursussen in twee varianten

Cursus HandhavingsAnalyse (CHA, voorheen TTH) 

Cursus VeiligheidsAnalyse (CVA, voorheen TTC) 

Neem contact met ons op voor informatie over inhoud,

eventuele maatwerkopties, en alle andere vragen ...

Advies

Aanbevelingen bij een onderzoek of analyse zijn feitelijk een advies op basis van de resultaten. Afhan­kelijk van de wens van de opdracht­gever worden aan­beve­lingen gedaan bij onderzoek. Ateno kan ook los van eigen onderzoek worden inge­schakeld bij advies­trajecten. 

Lees verder

Training

Het opleidings­aanbod van Ateno kent twee soorten trajecten, namelijk ener­zijds rond de gehele cyclus van Veiligheids­analyse  (1) Cursus Handhavingsanalyse  (CHA, voorheen TTH) en (2) de cursus Veiligheidsanalyse ­(CVA, voorheen TTC) - en ander­zijds rond negen trainings­mo­du­les waarin de thema's uit de introductie­trainingen apart en daarmee uit­ge­brei­der dan in de twee intro­ductie­­trainingen (CHA en CVA)  worden gegeven.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeks­vraag streeft Ateno er naar de best pas­sende onderzoeks­methode te gebruiken. Dit gebeurt uiteraard altijd binnen de kaders van het beschik­bare budget en de gewenste tijds­planning. We maken daarbij - afhan­kelijk van de vraag - gebruik van zowel kwanti­tatieve als kwali­tatieve onderzoeksmethoden.

Lees verder