Bureau Ateno (Advies Training en Onderzoek) is gespecialiseerd in vraagstukken op het op terrein van veiligheidsanalyse. Peter Kruize en Paul Gruter vormen de vaste kern van het bureau. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC), de Nationale Politie, Bijzondere Opspo­rings­Diensten, gemeenten en Omgevingsdiensten behoren tot de regelmatige opdrachtgevers. De wortels van het bureau, opgericht in 1992, liggen in het rechercheonderwijs op het terrein van tactisch/strategische criminaliteits­analyse. Tegenwoordig doet Ateno vooral ook onderzoek, waarbij – als het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt – tevens allian­ties worden gezocht met individuele vakspecialisten, onderzoeksbureaus of universiteiten. Motto is daarbij steeds het uitbouwen van kennis en het vinden van nieuwe inzichten binnen het vakgebied van veiligheidsanalyse.

Ateno organiseert vanaf het voorjaar 2021 de Basistraining Criminaliteitsanalyse. Binnen deze opleiding bieden specialisten uit het vakgebied van zaaks- en veiligheidsanalyse hun kennis aan.

Neem contact op voor informatie over inhoud, maatwerkopties, en alle andere vragen…

Advies

Aanbevelingen bij een onderzoek of analyse zijn adviezen op basis van de onderzoeksresultaten. Afhan­kelijk van de wens van de opdracht­gever worden aan­beve­lingen gedaan bij onderzoek, maar Ateno kan ook los van eigen onderzoek worden inge­schakeld bij advies­trajecten.

Lees verder

Training

Het opleidings­aanbod van Ateno loopt langs twee lijnen: ener­zijds zijn er de TTH en de TCA – en ander­zijds bieden we negen trainings­mo­du­les waarin de thema’s uit de TTH en TCA apart en uit­ge­brei­der worden behandeld.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeks­vraag streeft Ateno er naar de best pas­sende onderzoeks­methode te gebruiken. Dit gebeurt uiteraard altijd binnen de kaders van het beschik­bare budget en de gewenste tijds­planning. We maken daarbij – afhan­kelijk van de vraag – gebruik van zowel kwanti­tatieve als kwali­tatieve onderzoeksmethoden.

Lees verder