Ateno (Advies Training en Onderzoek) is een netwerk van specialisten op het gebied van veiligheidsanalyse. De vaste kern van het bureau wordt gevormd door Peter Kruize en Paul Gruter.  Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie en bijzondere opspo­rings­diensten behoren tot regelmatige opdrachtgevers van Ateno. De wortels van het bureau, opgericht in 1992, liggen bij het rechercheonderwijs op het gebied van strategische criminaliteits­analyse. Naast het geven van onderwijs doet Ateno onderzoek. Dit doen we door het zelfstandig aannemen van onderzoeks­opdracht­en, waarbij we - indien het onderwerp of de omvang van het project dit wenselijk maakt - tevens allian­ties zoeken met andere bureaus binnen het vakgebied. Afhankelijk van het onderwerp werken we daarnaast ook samen met individuele vakspecialisten. Motto van Ateno is het constant uitbouwen van kennis en vinden van nieuwe inzichten binnen het vakgebied van veiligheidsanalyse.

 Schrijf je nu in voor:

de Cursus Handhavingsanalyse (CHA) of de Cursus Veiligheidsanalyse (CVA)

Bij voldoende belangstelling starten de opleidingen in het voorjaar van 2018

De meest recente CHA is op 6 november 2017 begonnen.

Advies

Aanbevelingen bij een onderzoek of analyse zijn feitelijk een advies op basis van de resultaten. Afhan­kelijk van de wens van de opdracht­gever worden aan­beve­lingen gedaan bij onderzoek. Ateno kan ook los van eigen onderzoek worden inge­schakeld bij advies­trajecten. 

Lees verder

Training

Het opleidings­aanbod van Ateno kent twee soorten trajecten, namelijk ener­zijds die rond de gehele cyclus van Veiligheids­analyse  -Training Handhavings­analyse (CHA voorheen TTH) en Training Crimi­naliteits­­analyse (CVA voorheen TTC) - en ander­zijds rond negen trainings­mo­du­les waarin de thema's uit de introductie­trainingen apart en daarmee uit­ge­brei­der dan in de intro­ductie­­trainingen worden gegeven.

Lees verder

Onderzoek

Afhankelijk van de onderzoeks­vraag streeft Ateno er naar de best pas­sende onderzoeks­methode te gebruiken. Dit gebeurt uiteraard altijd binnen de kaders van het beschik­bare budget en de gewenste tijds­planning. We maken daarbij - afhan­kelijk van de vraag - gebruik van zowel kwanti­tatieve als kwali­tatieve onderzoeksmethoden.

Lees verder